Zepp Nagoya

Venue: 
Zepp Nagoya
場所: 
Nagoya-shi, Aichi, Japan